was successfully added to your cart.

Algemene voorwaarden

By mei 16, 2015footer

Toepassing

 1. 1)  Op alle overeenkomsten van ESMAY USMANY zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. 2)  Deze Algemene Voorwaarden zijn via de website terug te vinden onderaan de fouter.
 3. 3)  Van deze voorwaarden afwijkende speciale wensen en aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. In geval van discrepantie met deze voorwaarden zijn de Aanvullende Voorwaarden van kracht.
 4. 4)  OPDRACHTGEVER verklaart bij het accepteren van de boekingsbevestiging alle Algemene Voorwaarden zoals hierin genoemd te aanvaarden.

Geldigheid van gesloten Overeenkomst

 1. 5)  ESMAY USMANY en OPDRACHTGEVER erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridische effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 2. 6)  Volgens de Europese regelgeving is een boeking (koop), gesloten via elektronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige boekings- (koop) Overeenkomst, waarop een betaling dient te volgen
 3. 7. 7) Alle in de documenten (contract, offerte, factuur, aanbieding, etc.) genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij er expliciet vermeld wordt dat het om prijzen inclusief BTW gaat.

Betaling

 1. 8)  Betaling geschiedt conform de betalingstermijn zoals overeengekomen in het Contract.
 2. 9)  Indien OPDRACHTGEVER niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim. ESMAY USMANY heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. Tevens is ESMAY USMANY gerechtigd de boeking/voorstelling te annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het evenement overeengekomen bedrag te betalen.
 3. 10) Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is OPDRACHTGEVER over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is OPDRACHTGEVER gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met even minimum van €250. Tevens zal OPDRACHTGEVER alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische kosten aan ESMAY USMANY vergoeden.

Algemeen

11) OPDRACHTGEVER beschikt over de voor het evenement vereiste vergunningen en draagt er zorg voor dat de inrichting van elke gebruikte zaal voldoet aan alle daarop betrekking hebbende wettelijke regels en overige van voorschriften.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. 12)  OPDRACHTGEVER verklaart dat eventuele heffingen van muziekrechten door BUMA/STEMRA naar aanleiding van het evenement voor rekening van OPDRACHTGEVER zijn.
 2. 13)  OPDRACHTGEVER verklaart dat eventuele schade aan de apparatuur van de act van ESMAY USMANY of haar medewerkers opgelopen na aankomst op en voor vertrek vanaf de locatie waar het evenement plaatsvindt, door een ander toegebracht dan leden van ESMAY USMANY dan wel productiemedewerkers voor rekening komt van OPDRACHTGEVER.
 3. 14)  ESMAY USMANY kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etc., aangebracht door derden.
 4. 15)  OPDRACHTGEVER draagt zorg voor stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van de artiesten onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening die ontstaat door regen of andere weersomstandigheden of lekkage en dergelijke, is  ESMAY USMANY gemachtigd de boeking te annuleren en is OPDRACHTGEVER gehouden de volledige gage aan ESMAY USMANY uit te betalen.
 5. 16)  Het gebruik van een decibelmeter met stroomonderbreking wordt afgewezen, tenzij anders overeengekomen is.
 6. 17)  Indien aan een of meerdere punten van de Algemene Rider niet (of niet naar behoren) is voldaan, worden de eventuele meerkosten in rekening gebracht aan OPDRACHTEVER.

Annulering

 1. 18)  Indien door enige vorm van overmacht (ten gevolge van enig overheidsbevel, andere onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook of andersoortige overmacht als gevolg van ziekte of ongeval van een der artiesten) dit contract niet uitvoerbaar blijkt, zal het geschorst worden. ESMAY USMANY is gehouden OPDRACHTGEVER hier zo snel mogelijk over te berichten.
 2. 19)  Als door overmacht van een boeking van ESMAY USMANY (hierbij inbegrepen vertraging buiten de schuld van de acts van ESMAY USMANY) een optreden niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, behoudt OPDRACHTGEVER alsmede ESMAY USMANY zich het recht voor om het optreden toch doorgang te laten vinden op de betreffende datum echter op een ander tijdstip, dit in het geval zulks niet blijvend onmogelijk is geworden.
 3. 20)  Contractbreuk dient te worden opgevat als het niet nakomen van de voorwaarden gesteld aan OPDRACHTGEVER in het contract, waardoor de overeengekomen diensten niet, of niet naar behoren, kunnen worden uitgevoerd. In geval van contractbreuk door OPDRACHTGEVER kan het evenement door ESMAY USMANY eenzijdig worden geannuleerd, met behoud van de overeengekomen gage.
 4. 21) Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken van benodigde vergunningen bij OPDRACHTGEVER, zal dit niet als overmacht worden beschouwd en zal OPDRACHTGEVER derhalve gehouden zijn het volledige met ESMAY USMANY overeengekomen bedrag aan ESMAY USMANY uit te betalen.
 5. 22) Indien OPDRACHTGEVER de boekingsbevestiging wil annuleren, dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen aan ESMAY USMANY. Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel op advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond.

De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct opeisbaar.
Bij annulering binnen:
Één (1) maand of korter – 100%
Één (1) tot drie (3) maanden – 75%
Drie (3) tot vijf (5) maanden – 50%
meer dan vijf (5) maanden – 25%
Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.
Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

23) Alle onderling niet regelbare geschillen, welke mochten ontstaan uit de uitvoering van dit contract, zullen worden voorgelegd aan de kantonrechter te Utrecht.

Leave a Reply