top of page

Toepassing

         1. Op alle overeenkomsten van ESMAY USMANY zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

         2. Deze Algemene Voorwaarden zijn via de website terug te vinden onderaan de footer.

         3. Van deze voorwaarden afwijkende speciale wensen en aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk 

             overeengekomen. In geval van discrepantie met deze voorwaarden zijn de Aanvullende Voorwaarden van kracht.

         4. OPDRACHTGEVER verklaart bij het accepteren van de boekingsbevestiging alle Algemene Voorwaarden zoals hierin

             genoemd te aanvaarden.

Geldigheid van gesloten Overeenkomst

         5. ESMAY USMANY en OPDRACHTGEVER erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het

             juridische effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

         6. Volgens de Europese regelgeving is een boeking (koop), gesloten via elektronische weg (lees: internet), een

            rechtsgeldige boekings /koop overeenkomst, waarop een betaling dient te volgen.

         7. Alle in de documenten (contract, offerte, factuur, aanbieding, etc.) genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij er

            expliciet vermeld wordt dat het om prijzen inclusief BTW gaat.

Betaling

         8. Betaling geschiedt conform de betalingstermijn zoals overeengekomen in het Contract.

         9. Indien OPDRACHTGEVER niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van

            rechtswege in verzuim. ESMAY USMANY heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming

            te vorderen. Tevens is ESMAY USMANY gerechtigd de boeking/voorstelling te annuleren, zonder dat opdrachtgever

            daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het evenement overeengekomen bedrag te betalen.

      10. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is OPDRACHTGEVER over iedere maand een rente verschuldigd gelijk

            aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is OPDRACHTGEVER gerechtelijke

            incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met even minimum van €250.

            Tevens zal OPDRACHTGEVER alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische                 kosten aan ESMAY USMANY vergoeden.

Algemeen

       11. OPDRACHTGEVER beschikt over de voor het evenement vereiste vergunningen en draagt er zorg voor dat de

            inrichting van elke gebruikte zaal voldoet aan alle daarop betrekking hebbende wettelijke regels en overige van

            voorschriften.

Algemene voorwaarden

      12. OPDRACHTGEVER verklaart dat eventuele heffingen van muziekrechten door BUMA/STEMRA naar aanleiding van

            het evenement voor rekening van OPDRACHTGEVER zijn.

      13. OPDRACHTGEVER verklaart dat eventuele schade aan de apparatuur van de act van ESMAY USMANY of haar

            medewerkers opgelopen na aankomst op en voor vertrek vanaf de locatie waar het evenement plaatsvindt, door                   een ander toegebracht dan leden van ESMAY USMANY dan wel productiemedewerkers voor rekening komt van

            OPDRACHTGEVER.

      14. ESMAY USMANY kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etc., aangebracht

            door derden.

      15. OPDRACHTGEVER draagt zorg voor stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van

            de artiesten onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening die ontstaat door regen of andere

            weersomstandigheden of lekkage en dergelijke, is  ESMAY USMANY gemachtigd de boeking te annuleren en is

            OPDRACHTGEVER gehouden de volledige gage aan ESMAY USMANY uit te betalen.

      16. Het gebruik van een decibelmeter met stroomonderbreking wordt afgewezen, tenzij anders overeengekomen is.

      17. Indien aan een of meerdere punten van de Algemene Rider niet (of niet naar behoren) is voldaan, worden de

            eventuele meerkosten in rekening gebracht aan OPDRACHTGEVER.

 

Annulering

      18. Indien door enige vorm van overmacht (ten gevolge van enig overheidsbevel, andere onvoorziene omstandigheden

            van welke aard dan ook of andersoortige overmacht als gevolg van ziekte of ongeval van een der artiesten) dit                     contract niet uitvoerbaar blijkt, zal het geschorst worden. ESMAY USMANY is gehouden OPDRACHTGEVER hier zo                 snel mogelijk over te berichten.

      19. Als door overmacht van een boeking van ESMAY USMANY (hierbij inbegrepen vertraging buiten de schuld van de                   acts van ESMAY USMANY) een optreden niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, behoudt      

            OPDRACHTGEVER alsmede ESMAY USMANY zich het recht voor om het optreden toch doorgang te laten vinden op

            de betreffende datum echter op een ander tijdstip, dit in het geval zulks niet blijvend onmogelijk is geworden.

      20. Contractbreuk dient te worden opgevat als het niet nakomen van de voorwaarden gesteld aan OPDRACHTGEVER in               het contract, waardoor de overeengekomen diensten niet, of niet naar behoren, kunnen worden uitgevoerd. In geval             van contractbreuk door OPDRACHTGEVER kan het evenement door ESMAY USMANY eenzijdig worden geannuleerd,               met behoud van de overeengekomen gage.

       21.Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken van benodigde          

            vergunningen bij OPDRACHTGEVER, zal dit niet als overmacht worden beschouwd en zal OPDRACHTGEVER derhalve             gehouden zijn het volledige met ESMAY USMANY overeengekomen bedrag aan ESMAY USMANY uit te betalen.

        22. Indien OPDRACHTGEVER de boekingsbevestiging wil annuleren, dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen aan

            ESMAY USMANY. Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel op advies van de      

            Nederlandse Toonkunstenaarsbond.

            De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct opeisbaar.

            Bij annulering binnen:

            Één (1) maand of korter – 100%

            Één (1) tot drie (3) maanden – 75%

            Drie (3) tot vijf (5) maanden – 50%

            meer dan vijf (5) maanden – 25%

            Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten                 zijn voor rekening van de annulerende partij.

            Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden      

            betaald.

       23. Alle onderling niet regelbare geschillen, welke mochten ontstaan uit de uitvoering van dit contract, zullen worden               voorgelegd aan de kantonrechter te Utrecht.

  • Instagram
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Spotify Icon
  • YouTube
  • Facebook
bottom of page